Myśliwy a leśniczy. Czym się różnią?

Myśliwy a leśniczy. Czym się różnią?

Czy zdarza Ci się na widok leśniczego pomyśleć “o, myśliwy idzie!”? Jeśli tak, prawdopodobnie nie do końca wiesz, jaka jest różnica między tymi profesjami. Dziś w krótkim wpisie pokażemy różnice między myśliwym a leśnikiem. Dzięki temu łatwiej będzie scharakteryzować zadania i obowiązki obu tych niezmiernie potrzebnych funkcji.

Kim jest leśniczy? Kim jest myśliwy?

Leśniczy to osoba, na której barkach spoczywa nadzór w zakresie nasiennictwa, hodowli oraz ochrony i użytkowania lasu. Leśniczy dba o organizację szkółek leśnych, a także choćby o uprzątnięcie lasu po klęskach żywiołowych. Warto także nadmienić, że leśniczy jest zatrudniany przez Lasy Państwowe. Efektem pracy leśniczych jest przede wszystkim las, z którego wszyscy korzystamy, a który pewnego dnia – również za sprawą leśniczego – zostanie ścięty, żeby zrobić miejsce dla nowych sadzonek. Drewno, które uzyskujemy z takiej wycinki, zasila przemysł drzewny.

Z kolei myśliwy w Polsce to osoba dbająca o właściwą gospodarkę łowiecką dzikich zwierząt leśnych i utrzymanie ich populacji we właściwych ilościach. Praca myśliwego nie ogranicza się jednak tylko do selekcji zwierzyny leśnej. Podczas sezonu jesienno-zimowego myśliwi pomagają także w dokarmianiu zwierząt. Z kolei latem – dbają o zwierzynę leśną na przykład umieszczając w lesie lizawki.

Można więc obrazowo podzielić obie role na opiekunów leśnej fauny – myśliwi, a także leśnej flory – leśniczy. Wielu leśniczych to jednocześnie myśliwi. Gospodarka leśna jest więc nierozłącznie związana z łowiectwem. A oba zawody, choć pozornie różne, funkcjonują ramię w ramię dbając o nasze lasy i wszystko to, co w nich żyje.

Jak zostać myśliwym, a jak zostać leśniczym? 

Do wykonywania zawodu leśniczego niezbędne jest wykształcenie minimum średnie, o kierunku leśnym (np. technikum leśne). Trzeba też odbyć staż w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, a następnie – zdać dwa egzaminy: egzamin po stażu oraz egzamin do służby leśnej. 

Przeczytaj także: Dziczyzna. Co powinieneś o niej wiedzieć?

Aby zostać myśliwym trzeba najpierw zgłosić się na staż do pobliskiego koła łowieckiego, gdzie kandydat na myśliwego zdobywa niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną w dziedzinie łowiectwa. Następnie przyszłych myśliwych czeka jeszcze kurs łowiecki dla nowo wstępujących do PZŁ. Po zakończeniu stażu oraz kursu trzeba zdać egzamin składający się z trzech części: pisemnej, ustnej oraz sprawdzianu strzeleckiego. Po pomyślnie zakończonym etapie egzaminacyjnym należy zgłosić się do Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o przyjęcie do Zrzeszenia, a następnie zgłosić się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej.

Myśliwy a leśniczy – co ich łączy?

Oba zawody łączy także kilka innych spraw, niż to samo “miejsce pracy”. Jedną z nich jest na przykład zatwierdzanie planów łowieckich przez nadleśniczych, którzy następnie rozliczają z ich wykonania lokalne koła łowieckie. Co ciekawe, część obwodów łowieckich, czyli terytoriów dzierżawionych przez koła łowieckie podlega także bezpośrednio pod Lasy Państwowe.

Jak wygląda praca leśniczego? Obowiązki leśniczego

Obowiązki leśniczego opisuje ściśle Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Jest w niej mowa choćby o: 

  • organizowaniu i nadzorowaniu prac związanych z hodowlą lasu i ochroną zasobów leśnych,
  • wykonywaniu zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu pożarów, 
  • prowadzeniu prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach, 
  • prowadzeniu prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych, 
  • organizowaniu prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu,
  • ochronie gleby i wód leśnych.

Praca leśniczego nie polega więc na codziennych spacerach po lesie i napawaniu się pięknem otaczającej przyrody. Nietrudno odgadnąć także, że każdy leśnik musi mieć rozległą wiedzę dotyczącą biologii, ochrony przyrody, meteorologii, geodezji czy geografii.

Jak wygląda praca myśliwego? Obowiązki myśliwego

Prawa i obowiązki myśliwego są szczegółowo opisane w Ustawie o Prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 roku. Mowa tam o:

  • ochronie, zachowaniu różnorodności i gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych; 
  • ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny; 
  • uzyskiwaniu możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego; 
  • spełnianiu potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. 

O prawach i obowiązkach myśliwych wiele można dowiedzieć się także z m.in.: statutu Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), rozporządzeń, uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej czy Uchwał Zarządu Głównego PZŁ. 

Ponadto każdy myśliwy kieruje się także etosem łowieckim, normującym jego stosunek do przyrody, uczestników polowania, psa myśliwskiego, a nawet – ptaka łowczego. Dla wielu myśliwych etyka uprawianego przez nich hobby jest ważna na równi z prawem pisanym, dlatego w Polsce mamy tak wysoce rozwiniętą i piękną kulturę łowiecką.

Podsumowanie

Choć pozornie różne, to jednak oba zawody – leśnika i myśliwego – mają ze sobą wiele wspólnego. Celem każdego z nich jest przede wszystkim ochrona lasów, krzewienie wiedzy i kultury około leśnej oraz dbanie o dobrostan fauny i flory, z którą mamy styczność przekraczając granicę lasu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *